Aveți nevoie de ajutor?
X

Compania Varo-Inform SRL, IDNO 1003600158022, denumită în continuare Operatorul Platformei ” Yptender.md” , a determinat regulile prezente și condițiile de utilizare a platformei electronice autorizate.

I.TERMENI ȘI DEFINIȚII

1.1. Platformă electronică autorizată (în continuare “Platformă”) – o parte componentă a sistemului informațional, autorizat de către organul împuternicit în procedurile de achiziții publice, care asigură următoarele funcții: înregistrarea utilizatorilor, postarea automatatizată a informațiilor despre achizițiile publice, primirea şi predarea informației şi a documentelor în format electronic în sistemul achizițiilor publice, schimbul automat de informații prin intermediul site-ului, care se află la adresa electronică Yptender.md.

1.2. Operatorul Platformei ”Yptender.md” (în continuare “Operator”) – compania “Varo-Inform” SRL.

1.3. Acord (în continuare “Acord sau Oferta”) - contract încheiat între Operator şi Client pentru utilizarea Platformei, cu oferirea dreptului Clientului să participe la achiziții publice, tendere prin intermediul Platformei, aşa cum sunt descrise în prezenta Ofertă. Această Ofertă se face publică de Operator pe pagina sa de internet, și reprezintă drept ”Oferta publică” în conformitate cu legislația in vigoare.

1.4. MTender (în continuare “Sistem”) – sistem informațional și de comunicații care asigură efectuarea achizițiilor publice, crearea, amplasarea și publicarea informației și documentelor în sistem, care include portalul web și platformele electronice autorizate prin care se asigură schimbul automat de informații și documente.

1.5. Tender (licitații, achiziții, procedură) – efectuarea selecției competitive a participanților pentru determinarea câștigătorului licitației, în corespundere cu procedurile stabilite prin legislația în vigoare care reglementează procedurile de achiziții publice.

1.6. Client – persoana, care a încheiat cu Operator Acordul de utilizare al Platformei.

1.7. Politica de confidențialitate – normele și condițiile detaliate de recepționare, păstrare, prelucrare, utilizare și divulgare a datelor și informațiilor cu caracter personal.

1.8. Regulamentul Platformei electronice autorizate (în continuare Regulament) – regulile și condițiile detaliate privind utilizarea Platformei și efectuarea achizițiilor publice, plasate pe site-ul Yptender.md.

1.9. Participant (Achizitor și/sau Furnizor) – persoană juridică sau fizică, care participă la procesul achiziției publice.

1.10. Baza de date centrală – o parte componentă a Sistemului, care asigură schimbul de informații între elementele sistemului, prin portalul web central.

1.11. Aucțion (modulul Aucționului) – o parte componentă a Sistemului, ce oferă posibilitatea Furnizorilor să micșoreze prețul propus inițial.

1.12. „Achiziții electronice comerciale” – activitatea de întreprinzător între persoanele juridice și/sau și/sau fizice care ține de vânzare a bunurilor, executare a lucrărilor sau prestare a serviciilor prin prprin intermediul Platformei.

II. OBIECTUL OFERTEI

2.1. În conformitate cu obiectul prezentei Oferte, Operatorul platformei asigură funcționarea Platformei precum și accesul Clienților la efectuarea achizițiilor publice în cadrul acesteia, iar Clientul se angajează să utilizeze Platforma în conformitate cu Ofertă dată, Regulamentul, și își exprimă consimțământul său în legătură cu Politica de confidențialitate existentă.

2.2. Prezentă Ofertă reprezintă baza pentru utilizarea de către Clienți a Platformei, cu oferirea dreptului Clientului să participe la achiziții publice prin intermediul Platformei.

2.3. Regulile date și condițiile Ofertei, pot fi corectate periodic, aplicabile pentru toate atributele Platformei. Utilizarea Platformei de către Clienți se realizează sub rezerva acordului prezentului acord De Utilizare ( fără vre-o modificare) cu toate regulile, cerințele și observațiile, specificate mai jos. La accesul sau la utilizarea Platformei, într-un oarecare mod Dumneavoastră oferiți acordul la acționarea conformitate condițiile prezentei Oferte. În caz de refuz a condițiilor la prezenta Ofertă, urmează imediat să încetați utilizarea Platformei.

2.4. Operatorul rezerva după sine dreptul ca în orice moment, în mod unilateral să modifice sau să introducă corectări în Acordul/Oferta publica, iar continuarea accesului sau utilizării Platformei semnifică acceptarea Acordului/Ofertei actualizate sau modificate.

2.5. Utilizând Platforma, Dumneavoastră acceptați faptul că abuzul, acțiunile suspecte, semnele de fraudă sau utilizarea ilegală a resurselor autorizate a Platformei electronice pot duce la situația, că Operatorul este în drept să anuleze, să elimine, toată, ori o parte a informației, legată cu numele dumneavoastră, adresa poștei electronice, sau a contului și este în drept să închidă toate conturile care au tangență cu dumneavoastră. Dacă dumneavoastră a-ți fost observați într-o activitate de fraudă, Operatorul rezervă după sine dreptul să întreprindă oricare acțiuni, care sunt prevăzute de legislație.

III. COSTUL PARTICIPĂRII ȘI DOCUMENTAȚIA FINANCIARĂ

3.1. Conectarea Clientului la Sistem, precum și utilizarea Platformei este gratuită.

3.2. Costul participării Clientului la Tender se calculează în conformitate cu următoarele tarife:

a. Pentru utilizarea complexă a serviciilor Platformei clientul achită abonamet lunar în valoare de 198 lei, inclusiv TVA.

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

4.1. Operatorul platformei se obligă:

4.1.1. Să asigure buna funcționare și accesul Clienților la Platformă în conformitate cu ordinea impusă de Regulament. Să asigure procedurile de achiziții publice, funcționarea de software și hardware, utilizate pentru desfășurarea lor, accesul egal al Clienților la procedurile de achiziție și participarea la ele, indiferent de timpul finalizării desfășurării procedurilor de achiziție.

4.1.2. Să conecteze Clientul la Platforma și nemijlocit la Sistemul, în corespundere cu prevederile Regulamentului.

4.1.3. Să asigure posibilitatea amplasării pe Platforma a documentelor necesare pentru efectuarea achizițiilor.

4.1.4. Să informeze Clientul, timp de 10 (zece) zile lucrătoare despre actualizarea Platformei sau introducerea unor noi formate de documente și/sau mijloace tehnologice etc.

4.1.5. Să asigure integritatea informațiilor, introduse de Client prin Platforma.

4.1.6. Asigurarea posibilității vizualizării datelor despre desfășurarea licitațiilor electronice, care nu sunt confidențiale, pentru utilizatorii neînregistrați prin intermediul părții deschise.

4.2. Operatorul platformei are dreptul:

4.2.1. Să blocheze accesul Clientului la Platforma în cazul implicării nesancționate a Clientului în funcționarea acesteia.

4.2.2. Să ofere Clientului posibilitatea de a utiliza serviciile suplimentare ale Platformei, în cazul disponibilității acestora.

4.2.3. Să desfășoare lucrări pentru întreținerea tehnică și introducerea modificărilor în Platformă. În acest caz, Operatorul i-a asupra sa responsabilitatea de a asigura finalizarea achizițiilor care deja s-au început înainte de notificare. Data concretă si timpul desfășurării lucrărilor Operatorul le determină de sine-stătător fără primirea acordului de la Părțile regulamentului.

4.2.4. Gestionarea fondurilor valutare, introduse de Clienți pentru afișarea anunțului pentru asigurarea cererilor lor la participarea la licitație, aucționului, în conformitate cu Regulamentul.

4.2.5. Să introducă baza de date a Clienților de rea-credință.

4.3. Clientul se obligă:

4.3.1. să utilizeze Platforma în corespundere cu Regulamentul.

4.3.2. să îndeplinească, în timp util, acțiunile necesare pentru efectuarea achizițiilor publice în corespundere cu Regulament.

4.3.3. să amplaseze pe Platforma informații de contact corecte și complete.

4.3.4. să-și exprime acordul neechivoc asupra Politicii de confidențialitate prin semnarea prezentului Acord.

4.3.5. Să achite prețul de afișare a propunerilor de preț, în conformitate cu tarifele Operatorului.

4.3.6. Clientul, începând lucrările pe Platformă, în acest mod acceptă obligațiile să realizeze toate dispozițiile prezentului Acord și Regulamentului.

4.4. Clientul are dreptul:

4.4.1. să participe la achiziții publice și comerciale prin intermediul Platformei.

4.4.2. să amplaseze pe Platforma documentele necesare pentru efectuarea achizițiilor, și să le modifice.

4.4.3. să primească de la Operator informația necesară pentru utilizarea Platformei.

4.4.4. să propună Operatorului recomandările sale pentru extinderea funcționalității și îmbunătățirii calității funcționării Platformei.

V. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

5.1. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul Acord Părțile poartă răspundere în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

5.2. Operatorul Platformei nu poartă răspundere pentru:

5.2.1. acțiunile câștigătorului tenderului ales de Sistem.

5.2.2. deficiențele apărute în procesul de schimb de informații și/sau documente, care au apărut din cauza inoperabilității oricăror mijloace de telecomunicații, deficiențe ale rețelelor de energie electrică sau deficiențe ale Bazei de date centrale.

5.2.3. calitatea, cantitatea, volumul, prețul bunurilor, serviciilor și lucrărilor pe care le propune câștigătorul și/sau Clientul.

5.2.4. executarea, neexecutarea, executarea necorespunzătoare a obligațiilor de către autoritatățile contractante, operatorii economici, agenții comerțului electronic.

5.2.5. utilizarea abuzivă de către Client sau Participanți a Platformei sau publicarea informațiilor false și/sau incorecte în cadrul Sistemului.

5.2.6. autenticitatea comunicărilor și documentelor electronice transmise, recepționate și stocate, precum și corespunderea lor legislației etс.

5.3. Client și/sau Participant poartă răspunderea pentru conținutul informației, care publică în Sistem.

VI. FORȚA MAJORĂ

6.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea deplină sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale, dacă această neexecutare sau executare necorespunzătoare a avut loc ca urmare a circumstanțelor de forţă majoră, survenite în perioada acționării prezentului Acord, în rezultatul acţiunilor cu caracter excepţional, pe care una din Părţi nu a putut să le prevadă sau să le evite prin măsuri raţionale. Astfel de circumstanţe, în special, sunt: dezastre naturale, incendii, cutremure, inundaţii, război, operaţiunile militare de orice fel, greve, blocadă, embargo, interzicerea sau limitarea exporturilor sau importurilor, tulburări politice, revolte şi urmările acestora, actele şi deciziile organelor de stat care schimbă statutul juridic al Părţilor, restricţionează şi/sau interzic îndeplinirea obligaţiilor în temeiul prezentului Acord, sau care afectează în alt mod posibilitatea de executare a Acordului, precum şi orice alte circumstanţe aflate în afara controlului rezonabil al Părţilor, precum ar fi defecțiunile care pot apărea în rețelele de electricitate sau de telecomunicații, acțiunea programelor malițioase, și de asemenea acțiunile persoanelor terțe rău-intenționate, îndreptate înspre accesul nesancționat și/sau scoaterea din funcțiune a echipamentului software sau hardware a fiecărei din Părți.

6.2. Partea care face trimitere la o împrejurare de forţă majoră este obligată să avertizeze imediat, dar nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare, cealaltă Parte despre apariţia sau încetarea unor circumstanţe de forţă majoră, în formă scrisă. În acest caz, reprezentanții Părților în termen cît mai restrîns trebuie să se consulte și să negocieze măsurile necesare de a fi întreprinse de către Părți. Avertizarea tardivă cu privire la o împrejurare de forţă majoră o privează pe Partea respectivă de dreptul de a se referi la forța majoră pe viitor. Dovada de apariție a împrejurărilor de forţă majoră și durata acestora, trebuiesc confirmate prin documente eliberate de către organele și organizațiile competente.

6.3. În cazul apariţiei circumstanțelor de forţă majoră, termenul îndeplinirii obligaţiilor contractuale se prelungeşte cu o perioadă echivalentă termenului, pe parcursul căruia au acţionat circumstanţele respective şi urmările acestora. Dacă circumstanţele de forţă majoră vor dura mai mult de 3 (trei) luni, fiecare Parte va putea rezilia Acordul în mod unilateral.

VII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

7.1. Părțile vor întreprinde toate măsurile posibile pentru ca litigiile și divergențele aferente prezentului Acord să fie soluționate prin negocieri și cu condiția obligatorie de soluționare extrajudiciară (prin pretenție) a litigiului.

7.2. În acea măsură, în care aceasta este permis de lege, acest Acord, la fel și oferirea serviciilor, se reglementează și se interpretează în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

7.3. Litigiile sau neînțelegerile care nu pot fi soluționate de către Părți, legate cu prezentul contract, se vor transmite instanțelor competente din Republica Moldova.

VIII. CONFIDENȚIALITATEA

8.1. Pentru scopurile prezentului Acord, informația confidențială reprezintă orice informație cu caracter juridic, financiar, comercial, tehnologic sau de alt caracter pe care Clientul o poate primi în mod direct sau indirect, de la operator, incluzând, dar nelimitându-se la aceasta, orice informație, care se referă la consumatori, utilizatori, acordurilor cu ei, situației financiare, angajaților, invențiilor și tehnologiilor, cercetărilor, care sunt proiectate / implementate sau sunt în curs de elaborare / implementate de către Operator sau de angajații săi, de antreprenor sau agenți.

8.2. Fiecare dintre părți se obligă să respecte confidențialitatea informației, care reprezintă sau ar putea să reprezinte secret comercial.

8.3. Securitatea juridică, oferită de Acordul în cauză, se răsfrânge de asemenea și asupra secretului comercial al Operatorului, prezentate sub forma activității intelectuale (know-how), la fel și asupra informației care nu conține rezultatele creației intelectuale, dar destinată unui cerc restrâns de persoane.

IX. TERMENUL DE ACȚIUNE ȘI REZILIEREA ACORDULUI. DISPOZIȚII FINALE

9.1. Prezentul Acord acționează pentru participanții platformei, și individual intră în vigoare din momentul acceptului de către părți, prin intermediul înregistrării persoanei, în calitate de Client al Platformei, sau executând alte acțiuni care probează acceptarea condițiilor prezentului Acord, și are putere juridică până la apariția circumstanței, prevăzută în punctul 9.3. al Acordului.

9.2. După acceptarea prezentului Acord, toate dezbaterile anterioare, legate cu acesta, corespondența, acordurile anterioare, și scrisorile despre intențiile legate de presupusele dispoziții din Acord, devin nule și nu au nici un efect juridic.

9.3. Acordul va înceta în cazul survenirii uneia din următoarele condiții:

9.3.1. la cererea unei Părți (prin notificare scrisă), cu un preaviz de 30 cel puțin (treizeci) de zile până la data preconizată de reziliere;

9.3.2. la lichidarea unei Părți și lipsa unui succesor de drept;

9.3.3. în cazul folosirii abuzive de către Client a Platformei. În acest caz, Clientul este în drept să conteste acțiunile Operatorului în instanța de judecată.

9.4. Toate modificările aduse prezentului Acord devin parte integrantă a acestuia, prin modificarea unliaterală din partea Operatorului, condițiile respective sunt obligatorii pentru părți.

9.5. Operatorul determină, iar Clientul acceptă, ca la utilizarea semnăturii electronice, Părțile vor respecta aplicarea procedurii de semnătură electronică, prevăzută în Legea nr 91 din 25.05.2014 „privind semnătura electronică și documentul electronic“. În consecință, părțile sunt de acord că la utilizarea semnăturilor electronice, utilizarea suplimentară a ștampilei nu este necesară în legătură cu documentele legate cu acest Acord.

9.6. Dacă, o oarecare dispoziție a prezentului Acord, este sau va deveni nulă, își pierde forța juridică sau încetează să fie obligatorie, restul dispozițiilor continuă a fi aplicate în totalitate.

9.7. În cazul modificării datelor de identificare sau a datelor bancare ale Părților, acestea se obligă să se notifice reciproc, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la survenirea unor astfel de modificări.

9.8. Regulamentul este parte integrantă a prezentului Acord. În cazul discrepanțelor între prevederile Regulamentului și Acordului, prioritatea au prevederile Regulamentului.