Aveți nevoie de ajutor?
X

Regulamentul platformei autorizate «yptender.md» (în continuare „Regulament”) a intrat în vigoare pe data de 10 februarie 2017 în vederea pilotării și testării sistemului „MTender" și implementarea prevederilor ”Memorandumului privind inițiativa Ministerului Finanțelor, ONG-urilor locale şi a reprezentanților comunității de afaceri interesați să coopereze în vederea dezvoltării achizițiilor publice electronice transparente și eficiente în Moldova și în special pilotarea achizițiilor publice electronice pentru contractele de valoare mică.”Din data publicării prezentului Regulament pe site-ul platformei electronice autorizate „yptender.md”, prevederile Regulamentului se aplică pentru toate achizițiile publice, care sunt inițiate și/sau efectuate începînd cu ziua publicării Regulamentului.Prezentul Regulament stabilește normele de utilizare a platformei electronice autorizate „yptender.md”, precum și procedura de interacțiune între utilizatori.

I. Termeni şi definiții

1.1. ”Administrator al sistemului MTender" - o persoană juridică, care este împuternicită de către Agenție şi este responsabilă de funcționarea, inclusiv conținutul portalului web de achiziții publice (denumit în continuare „Administrator”);

1.2. ”Platforma electronică autorizată „yptender.md” - un sistem informațional de comunicație autorizat de către organul împuternicit, fiind parte a proiectului de pilotare și testare a sistemului „MTender", care oferă următoarele funcții: înregistrarea utilizatorilor, postarea automatatizată a informațiilor despre achizițiile publice, primirea şi transferul de informații şi documente în procedurile de achiziții publice, schimbul automat de informații accesate prin intermediul site-ului, care se află în Internet la adresa electronică www.yptender.md.md (în continuare ”Platforma”);

1.3. ”Portalul web de achiziții publice” - un sistem informațional și de comunicații care include un modul de licitații electronice (MTender) şi o bază de date, fiind o parte a sistemului „MTender", care oferă următoarele funcții: generare, stocare şi publicarea tuturor informațiilor despre intenția de procurare a serviciilor (lucrărilor), deținerea e-licitațiilor, schimbul automat de informații şi documente, utilizarea serviciilor cu schimbul automat de informații accesate prin intermediul internetului (denumit în continuare ”Portalul web de achiziții publice”);

1.4. ”M-tender” - un sistem informațional și de comunicații care permite punerea în aplicare a procedurilor de atribuire, generare, postare, publicare şi schimbul de informații şi documente în format electronic, cuprinde Portalul web de achiziții publice și platformele electronice autorizate, securizate și interdependente în procesul de schimb automat de informații şi documente;

1.5. ”Comisia” - comisia creată de Agenție pentru a asigura implementarea și punerea în aplicare a Platformei, sistemului e-achiziții, pregătirea deciziilor consultative despre conectarea/deconectarea sistemului de MTender, precum și îndepărtarea defecțiunilor tehnice apărute în sistemul de e-achiziții;

1.6. ”Clienți” - persoana, care s-a înregistrat pe Platforma și a semnat Oferta publică cu Operatorul platformei;

1.7. ”Operator al Platformei electronice” - compania „Varo-Inform»” SRL (denumită în continuare «Operator»);

1.8. ”Timpul de lucru” - perioada de luni până vineri de la 8:30 până la 17:30 (cu excepția zilelor de odihnă şi de sărbători);

1.9. ”Agenție” - autoritate administrativă în subordinea Ministerului Finanţelor, care efectuează supravegherea, controlul ex-post şi coordonarea interramurală în domeniul achiziţiilor publice;

1.10. ”Memorandum” - Memorandumul privind inițiativa Ministerului Finanțelor, ONG-urilor locale şi a reprezentanților comunității de afaceri interesați să coopereze în vederea dezvoltării achizițiilor publice electronice transparente și eficiente în Moldova și în special pilotarea achizițiilor publice electronice pentru contractele de valoare mică.

1.11. ”Achiziție publică de valoare mică” - contractele de achiziţii publice, planificate şi încheiate de către autorităţile contractante, ale căror valoare estimativă, fără taxa pe valoarea adăugată, nu depăşeşte 200 000 lei pentru bunuri şi servicii şi 250 000 lei pentru lucrări.

1.12. ”Autoritate contractantă” – autoritate publică, persoană juridică de drept public, asociație a acestor autorităţi sau persoane;

    1. ”Operator economic” – furnizor de bunuri, executant de lucrări şi/sau prestator de servicii, care poate fi orice persoană fizică sau juridică, orice entitate publică sau asociație a acestor persoane şi/sau entităţi, care furnizează pe piaţă bunuri, execută lucrări şi/sau prestează servicii;

1.14. ”Ofertant” – operator economic care a prezentat o ofertă în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziţii publice;

1.15. ”Ofertă” – act juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţii publice. Oferta cuprinde propunerea tehnică şi propunerea financiară;

1.16. ”Participant (Achizitor sau Furnizor)" - autoritatea contarctantă, operatorul economic și/sau ofertantul, care participă la procedurile de achiziții publice prin intermediu platformei.

1.17. ”Utilizator” – persoana, care folosește rezultatele funcționării Platformei pentru obținerea informației sau în alte scopuri, care însă nu este Client sau Participant la procedurile de achiziții publice.

II. Procedura şi condițiile de utilizare a Platformei

2.1. Platforma „yptender.md” este o parte a proiectului de pilotare și testare a procedurilor de achiziții publice de mică valoare prin intermediul sistemului integrat de achiziții electronice „MTender", care implementează reforma procedurilor de achiziții publice. Sistemul integrat achizițiilor electronice ”MTender” este structurat în baza modelului hibrid de multi-platforme: pe de o parte, platforme, prin intermediul cărora se efectuează schimbul de informație, documentație și legătura în timp real cu portalul-web, care la rîndul său este administrat de autoritatea administrației publice. Atît Platformele între ele, cît și portalul-web sunt interdependente și reprezintă un tot întreg.

2.2. Platforma „yptender.md” este folosită pentru efectuarea achizițiilor publice. În vederea efectuării achizițiilor publice se vor aplica prevederile Hotărîrii Guvernului Nr. 665 dub 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică (în continuare Hotărîre), însă doar în măsură în care prevederile Hotărîrii în ceea ce ține de procedura de efectuare a achizițiilor publice de mică valoare nu contravin prevederilor prezentului Regulament, precum și prevederilor din Memorandum.

2.3. Condițiile generale şi procedurile de achiziții publice de bunuri, lucrări şi servicii, furnizate de Operator sunt stabilite şi/sau modificate exclusiv în conformitate cu prevederile Hotărîrii, Memorandumului și recomandările Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

2.4. În cazul modificării legislației cu privire la achizițiile publice și/sau acceptarea noilor acte normative, Operatorul trebuie în termen de o lună de la data intrării în vigoare a acestor modificări să informeze despre caracteristicile funcționale noi a Platformei şi/sau a prevederilor în conformitate cu noile modificări în legislație.

2.5. Operatorul oferă tuturor utilizatorilor acces egal la informațiile privind achizițiile publice realizate prin Platformă, inclusiv posibilitatea de a monitoriza procesului de creare și/sau efectuare achizițiilor publice realizate în timp real.

2.6. Operatorul oferă tuturor Utilizatorilor platformei posibilitatea de a pune întrebări si a primi răspunsuri prin Platformă.

2.7. Instrucțiunile și informațiile detaliate despre utilizarea Platformei, descrierea condițiilor de înregistrare, inclusiv mecanismul de încărcare a documentelor pentru a participa la licitații este plasată pe site-ul Platformei în limbile Română, Rusă şi Engleză.

2.8. Platforma deține o interfață şi descriere a instrucțiunilor utilizatorului.

2.9. Suspendarea provizorie a Platformei electronice pentru întreținere tehnică preventivă este posibilă numai în afara orelor de lucru.

2.10. Operatorul pe platforma electronică are posibilitatea de a oferi servicii suplimentare pentru Clienții şi Participanții la procedurile de achiziții publice, inclusiv servicii contra cost.

III. Înregistrarea utilizatorilor pe Platforma ”yptender.md”

3.1. Înregistrarea utilizatorilor pe Platforma de achiziții electronice, poate fi efectuată utilizând una dintre următoarele metode de identificare / autorizare:

3.1.1. Identificare prin semnarea Ofertei publice între utilizator şi Operatorul platformei.

3.1.2. Identificare prin intermediul serviciului guvernamental MPass.

3.1.3. Posibilitățile funcționale ale Platformei şi anumite servicii sunt disponibile pentru utilizatori în funcție de nivelul de autorizare (Ultilizator, Client, Participant la procedurile de achiziții publice).

IV. Serviciile oferite

4.1. În funcție de nivelul de autorizare Platforma electronică oferă gratuit posibilitatea de:

4.1.1. a publica informații şi anunțuri despre achizițiile publice de mică valoare, COP sau Licitație deschisă;

4.1.2. a stabili termenii limită de depunere a cererilor pentru obținerea informațiilor suplimentare referitor la anunțurile publicate de către participanții la procedurile de achiziții publice;

4.1.3. a primi răspuns la cererile depuse cu privire la clarificarea informațiilor publicate şi la solicitările de a elimina încălcări depistate;

4.1.4. a stabili termenele de depunere a ofertelor de către participanți (ofertanți);

4.1.5. a utiliza un sistem electronic pentru evaluarea ofertelor înaintate;

4.1.6. a publica rezultatele în dependență de tipul selecției: bunuri, servicii sau lucrări;

4.1.7. a publica rapoartele privind contractele încheiate;

4.1.8. a efectua proceduri de achiziții publice definite de lege;

4.1.9. a publica informații şi anunțuri potrivit prevederilor actelor normative relevante;

4.1.10. a modifica anunțul despre efectuarea achizițiilor publice;

4.1.11. a modifica documentația necesară procedurii de licitație;

4.1.12. a furniza clarificările asupra documentației necesare procedurii de licitație şi notificare a Participanților cu privire la eliminarea încălcărilor în urma luării deciziei asupra cererilor de clarificări depuse;

4.1.13. a transmite mesaje Participanților;

4.1.14. a obține informații despre plîngerile, sesizările (comentarii, recomandări) care au fost depuse de către Participanți sau Utilizatori;

4.1.15. a determina corespunderea Participanților în raport cu criteriile de calificare şi câștigătorul licitației;

4.1.16. a atașa contractul de achiziții publice şi alte acorduri suplimentare.

4.2. În conformitate cu nivelul său de autorizație pe Platformă, Participanții vor avea acces la următoarele servicii:

4.2.1. a participa la achizițiile publice;

4.2.2. a depune cereri pentru solicitarea clarificărilor fața de informația publicată;

4.2.3. a transmite cereri pentru eliminarea încălcărilor depistate în momentul achiziției;

4.2.4. a depune oferte înainte de termenul limită care este stabilit de autoritatea contractantă;

4.2.5. a obține adrese electronice (link-uri) pentru a participa la licitație;

4.2.6. a primi mesaje despre rezultatele selecției;

4.2.7. a participa la procedurile de achiziții publice prin Platformă;

4.2.8. de a depune plângeri;

4.2.9. a modifica oferta depusă până la termenul limită de depunere a ofertelor;

4.2.13. a primi notificări;

4.2.14. a avea acces la alte oferte de preț în momentul licitației și după finisarea ei.

4.3. Administratorul stabilește procedura de utilizare a platformei electronice pentru achizițiile publice cu valoarea care este prevăzută în Memorandum, în dependență de tipul contractului (bunuri și servicii, lucrări).

V. Depunerea şi examinarea reclamaţiilor

5.1. Toți utilizatorii Platformei au posibilitatea de a face schimb de informații, documente, de a transmite contestații, cereri, mesaje, de a publica anunțuri şi de a recurge la procedurile de achiziție în conformitate Memorandumul și actele normative care reglementează procedura de achiziții publice şi activitățile Operatorului.

5.2. Reclamațiile Utilizatorilor platformei vor fi trimise în adresa Comisiei, și/sau a Agenției, autorității contractante. Comisia nu va examina și nu va reacționa la plângerile depuse anonim.

VI. Deconectarea Platformei

6.1. Agenția poate deconecta Platforma în baza deciziei luate de către Comisie, în cazurile prevăzute de Memorandum și actele normative, care reglementează procedura de achiziții publice.

6.2. Operatorul în timpul procesului de deconectare trebuie să asigure efectuarea achizițiilor anunțate anterior în Sistem, într-un mod interactiv și în timp real, totodată va trebui să asigure confidențialitatea şi integritatea datelor care figurează pe Platformă, să salveze datele și să transfere toate informațiile care figurează pe Platformă către o altă platformă autorizată.

6.3. Deconectările tehnice de la sistemul „M-tender" vor avea loc pe durata a 10 zile după ultima procedură de achiziție publică care a avut loc pe Platformă și care a fost lansată înainte de decizia de deconectare.

VII. Răspunderea

7.1. Pentru încălcarea cerințelor stabilite de Memorandum şi de alte acte normative, juridice, persoanele care vor încălca prevederile legale vor fi trase la răspundere în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

7.2. Membrii Comisiei de licitații sau persoana autorizată (persoanele) a Participanților sunt personal responsabile pentru încălcarea cerințelor stabilite de Lege, Memorandum pe partea de luare a deciziei, selectarea si aplicarea procedurilor de achiziții.

7.3. Clientul este responsabil pentru acțiunile comise de el în sistemul electronic de e-achiziții, precum şi pentru acțiunile persoanelor care sunt responsabile din numele său de folosind datele sale de identificare personală.

7.4. Operatorul nu poartă nici o răspundere pentru rezultatea achizițiilor publice, pentru autenticitatea și legalitatea datelor furnizate de participanții achizițiilor publice, executarea, neexecutarea, executarea necorespunzătoare a obligațiilor de către, autoritatățile contractante, operatorii economici, Agenție, calitatea, cantitatea, volumul, prețul bunurilor și serviciilor, autenticitatea comunicărilor și documentelor electronice transmise, recepționate și stocate, precum și corespunderea lor legislației etc.

7.5. Clientul și/sau Participantul duce răspundere pentru conținutul informației, care publică în Sistem. Administratorul are dreptul să controleze informația, amplasată de Clienți și să le informeze despre conținutul inadmisibil, precum și să informeze Comisia.

7.6. La publicarea pe Platformă a informațiilor dăunătoare, ofensive si/sau a informațiilor care nu au nici o legătură cu achizițiile publice Agenția și/sau după caz Operatorul pot decide în baza deciziei Comisiei/Operatorului, să permită Operatorului/Administratorului să șteargă informațiile publicate.

7.7. Operatorul informează că el nu verifică conținutul tuturor informațiilor care sunt încărcate sau utilizate pe Platforma electronică. Operatorul nu este responsabil în cazul în care Utilizatorul sistemului încarcă/publică informații dăunătoare și/sau ofensive.

7.8. Operatorul în activitatea se ghidează de prevederile legislației Republicii Moldova, prevederile Memorandumului, precum și recomandările Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

VIII. Stocarea informațiilor, datele cu caracter personal și protecția acestora

8.1. Toate documentele, datele, informațiile, datele cu caracter personal care sunt primite de către Operator și conexate la funcționarea platformei, se prelucrează (stochează) pentru a asigura funcționarea deplină a sistemului M-tender, furnizarea şi satisfacerea nevoilor utilizatorilor, operatorilor economici, autorităților contractante, participanții la procedura de achiziții publice, clienți la procedurile de achiziții publice, agenților comerțului electronic B2B în conformitate cu cerințele de protecție a informațiilor privind achizițiile publice şi informațiilor confidențiale (cu excepția a celor date care nu poate fi considerată ca fiind confidențiale), Legea nr. 133 din 8 iulie 2011, privind protecția datelor cu caracter personal.

8.2. Prin acceptarea prevederilor prezentului Regulament, Participanții și Clienții transmit Operatorului (permisiunea) acordul pentru a stoca, prelucra, inclusiv de a răspândi sau publica pe site-ul Platformei datele lor personale (şi/sau a reprezentanților autorizați de utilizator) care sunt specificate în timpul înregistrării/autorizării sau în momentul încărcării documentelor.

IX. Dispoziții finale

9.1. Prezentul Regulament este parte integrantă a Ofertei publice şi completează dispozițiile ei. În cazul în care dispozițiile Ofertei contravin dispozițiilor prezentului Regulament, se vor aplica dispozițiile relevante ale prezentului Regulament şi/sau a legislației care reglementează activitățile Operatorului.

9.2. Utilizarea Platformei şi furnizarea de către Operator a serviciilor către Clienți se bazează pe acordul necondiționat a acestora cu prevederile prezentului Regulament, şi altor anunțuri, modificări, termeni și condiții, care sunt plasate de către Operator pe Platforma.

9.3. Operatorul unilateral poate face modificări și adăugări în Regulament şi le publică pe Platforma (şi/sau notifică Utilizatorii). Aceste modificări și adăugări va intra în vigoare la data de afișare (publicare) pe Platforma.