Aveți nevoie de ajutor?
X

PROCEDURA DE CONTESTARE

Potrivit Legii nr. 131/1 privind achizițiile publice, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) este o autoritate public autonomă și independentă față de alte autorități publice, față de persoane fizice și juridice, care examinează contestațiile formulate în cadrul procedurilor de achiziție publică.

ANSC asigură aplicarea legislațiie în vigoare conform principiilor de drept expres reglementate: legalitate, celeritate, contradictorialitate și dreptul la apărare conform art. 84, alin. (3) din Legea nr. 131/15

Contestații ce nu sunt examinate de către ANSC:

• Contractele care se încadrează în excepțiile reglementate la art. 5

• Contractele de valoare mică (CMV) până la 200 000 lei fără TVA pentru bunuri ș i servicii și 250 000 lei fără TVA pentru lucrări

Particularitățile procedurii de contestare conform LP131/15

Orice persoană care are sau a avut un interes în obținerea unui contract de achiziție publică și care consideră că în cadrul procedurilor de achiziţie publică un act al autorităţii contractante a vătămat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudicii, este în drept să conteste actul respectiv în modul stabilit de prezenta lege conform art. 82, alin. (1) din Legea nr. 131/15

Etapele în care operatorul economic poate depune contestație:

1) În perioada premergătoare deschiderii ofertelor pentru procedură de achiziție publică

• Caracteristicile tehnice/mărci comerciale specific

• Criteriile de clarificare și cerințe restrictive

• Criteriile de atribuire

• Lipsa unui răspuns clar/complet din partea AC la clarificările cu privire la documentația de atribuire

• Nedivizarea achiziției pe loturi

N.B.: OE are dreptul de a solicita clarificări pe marginea documentației de atribuire de la AC, înainte de depunerea contestației

2) În etapa de decizie de atribuire a contractului

• Dezacordul pe marginiea deciziei de atribuire a contractului

• Documentele de calificare ale altor OE participanți

• Neprezentarea motivelor de respingere a ofertei art. 83, alin. (1) din Legea nr. 131/15

✓ Operatorul economic vătămat poate sesiza ANSC în vederea anulării actului şi/sau recunoaşterii dreptului pretins ori a interesului legitim prin depunerea unei contestări în termen de:

  • 10 zile începînd cu ziua următoare luării la cunoştinţă pentru valoare ≥ 2,3 mln/90 mln
  • 5 zile începînd cu ziua următoare luării la cunoştinţă pentru valoare ≤ 2,3 mln/90 mln

✓ Depunerea contestaţiei care se referă la acte ale autorităţii contractante care sînt emise sau au loc înainte de deschiderea ofertelor se efectuează cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (1) din prezentul articol, însă nu mai tîrziu de data-limită de depunere a ofertelor stabilită de către autoritatea contractantă, și cu respectarea prevederilor art. 34. conform art. 83, alin. (2) din Legea nr. 131/15

✓ În cazul în care contestaţia prevăzută la alin. (1) se referă la documente publicate în mod electronic, data luării la cunoştinţă se consideră data publicării acestora. conform art. 83, alin. (3) din Legea nr. 131/15

I. Formularea și depunerea contestațiilor în cadrul ANSC

Art. 83, alin. (4) din Legea nr. 131/15 ✓ (4) Contestaţia se depune în formă scrisă, în limba de stat, semnată și, după caz, ştampilată şi trebuie să conţină:

 numele, domiciliul contestatorului ori, pentru persoanele juridice, denumirea completă a operatorului economic, numele şi prenumele reprezentantului acestuia, copia documentului ce confirmă împuternicirile, adresa juridică şi datele de contact;

 denumirea autorităţii contractante, adresa juridică şi datele de contact;

 denumirea obiectului contractului de achiziţii publice şi procedura de atribuire aplicată;

 esenţa şi temeiul contestaţiei, cu indicarea drepturilor şi intereselor legitime ale contestatorului, încălcate în cadrul procedurii de achiziţie publică;

 nomenclatorul documentelor anexate la contestaţie.

II. Formularea și depunerea contestațiilor în cadrul ANSC

Formularul pentru depunerea contestației: https://www.ansc.md/ro/content/depunere-contestatii

Contestația se transmite în adresa ANSC printr-una dintre următoarele mijloace:

  1. la sediul ANSC: MD-2001, mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 124, et.4

  2. la numărul de fax: 0(22) 82-06-51

  1. la adresa de email: contestatii@ansc.md

Statutul contestației poate fi accesat: https://www.ansc.md/ro/contestatii

III. Examinarea și soluționarea contestațiilor în cadrul ANSC:

P1: ANSC verifică dacă contetația a fost depusă în termen și cuprinde toate informațiile solicitate conform legislației.

P2: ANSC poate solicita AC punctul de vedere pe marginea contestațiile depuse.

✓ AC are obligația să-i înștiințeze pe toți OE participanți despre contestația depusă întemen de 1 zi lucrătoare conform art. 84, alin. (5) din Legea 131/15

✓ AC are obligația să transmită ANSC punctul de vedere în termen ≤ 5 zile lucrătoare

✓ ANSC organizează ședințe deschise de examinaere a contestațiilor.

P3: ANSC examinează contestația depusă și poate dispune:

A. Admiterea contestației, integral sau parțial.

B. Respingerea contestației

ANSC are obligaţia de a soluţiona contestaţia (art. 85, alin. (17) din Legea 131/15):

✓ ≤ 20 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei;

✓ ≤ 10 zile în cazul unei unei excepţii care împiedică examinarea în fond a contestaţiei și anume se pronunță mai întâi asupra cazurilor de restituiere a contestației, conform art. 86 alin. (1).

✓ (+) 10 zile în cazuri temeinic justificate, termenul poate fi prelungit o singură data.

N.B.! AC nu are dreptul de a încheia contractul de achiziţii publice pînă la emiterea unei decizii finale pe marginea contestaţiei de către ANSC. art. 85, alin. (18) din Legea 131/15.

✓ Decizia ANSC, inclusiv justificarea acesteia, va fi comunicată părţilor în scris, în termen de ≤ 3 zile de la data pronunţării.

✓ Decizia ANSC este obligatorie pentru părţi.

Deciziile ANSC pot conține măsuri de remediere pe care AC are obligația să le execute, într-un termen prestabilit

✓ ANSC nu poate decide atribuirea unui contract către un anumit OE.

✓ AC are obligaţia de a raporta măsurile de remediere luate în vederea executării deciziei ANSC.

✓ În cazul în care OE consideră că după executarea măsurilor de remediere este încălcat un drept al său are dreptul să depună o contestație la adresa ANSC.

✓ Decizia ANSC privind soluţionarea contestaţiei poate fi atacată în instanţa judecătorească competentă

IV. Căi de atac împotriva deciziei ANSC Deciziile ANSC sunt acte administrative, care pot fi atacate în instanţa judecătorească competentă.

Legii contenciosului administrativ nr. 793/2000

▪ Conform art. 16 din Legea 793/2000 orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, este în drept să sesizeze instanţa de contencios administrativ competentă pentru anularea, în tot sau în parte, a actului respectiv şi repararea pagubei cauzate.

Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225/2003

▪ Conform art. 277 CPC nr. 225/2003 orice persoană care se consideră vătămată într-un drept, recunoscut de lege, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ se poate adresa instanţei judecătoreşti competente pentru anularea actului, repunerea în drept şi repararea prejudiciului.