Aveți nevoie de ajutor?
X

CUM SE COMPLETEAZĂ DUAE?

Partea I – cuprinde informații privind procedura de achiziție publică și AC. Este integral completat de către AC.

Partea II – cuprinde informații referitoare la operatorul economic (denumire companie, adresă juridică, asociați, utilizarea capacităților altor entități, subcontractanți, etc) Este integral completată de către OE.

Partea III – cuprinde motivele de excludere conform art. 19 din legea 131. Această parte este integral completată de către OE, care declară că nu se află în nicio situație de excludere.

Partea IV – cuprinde criteriile de selecție, inclusiv capacitatea OE de a corespunde cerințelor, capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică; sisteme de asigurare a calității, etc. Este completată atât de către AC cât și OE.

Partea V - reprezintă o declarație generală prin care OE confirmă că va fi în măsură să furnizeze toate documentele justificative relevante la solicitarea AC. Respectiv, această parte este completată de către OE.

Partea VI – este necesară a fi completată doar în situațiile în care AC utilizează procedura de licitație restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriat pentru inovare. Se completează de AC și OE.( adica se va exclude acest punct la formarea achizițiilor de tip COP și LD)

Partea VII – cuprinde declarațiile finale, prin care OE declară că informațiile prezentate în părțile II - VI sunt exacte și corecte și că au fost furnizate cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false. OE declară că poate să furnizeze, la cerere și fără întârziere, certificatele și alte forme de documente justificative menționate.

În cazul depunerii ofertei în grup (împreună cu alți asociați), se depune câte un formular DUAE separat pentru fiecare asociat; În cazul în care OE demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară sau privind capacitatea tehnică şi profesională invocînd susţinerea unui terţ, DUAE (unic) include informaţiile privind motivele de excludere cu privire la terţul susţinător. În cazul în care OE intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, forumarul DUAE (unic) include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanţi. OE are dreptul de a reutiliza un DUAE deja utilizat într-o procedură de achiziție publică precedentă cu condiţia să confirme că informaţiile cuprinse în acesta sînt în continuare corecte şi valabile la data depunerii acestuia.